Thanh toán hợp đồng tháng

Sử dụng thẻ thanh toán quốc tế/ Nội địa

Thông tin xe

Biển số xe

{{ data.NumberPlate }}

Mã điểm đỗ

{{ data.CppCode }}

Địa điểm

{{ data.CppAddr }}

Đã thanh toán

Từ ngày {{ timeConverter(data.StartFrom) }} đến ngày {{ timeConverter(data.AvaiFrom) }}

Thanh toán hợp đồng tháng

Sử dụng thẻ thanh toán quốc tế/ Nội địa

Số tháng thanh toán tiếp theo

Tổng tiền

{{ formatCurrency(data.selected) }} VNĐ